Зигзаг
Логотип сайта Пика    ЕМІНАК / EMINAK 
Науковий щоквартальник / Scientific Quarterly Journal  
  Авторам
Письмо Написати листа
Зигзаг

Головна/Main

Основні вимоги до оформлення та наукового рівня статей з історичних наук
для журналу «ЕМІНАК»

ЗМІСТ СТАТТІ:

1. У вступній частині статті обґрунтовується актуальність обраної теми, науково-теоретична та практична значимість в світлі основних завдань сучасної історичної науки.

2. Дається короткий огляд того, що вже зроблено з даної проблеми дослідниками, наскільки ця тема висвітлювалася в літературі. Вказати, що саме спонукало автора вдатися до цієї теми (абсолютне невисвітлення, не з’ясовані окремі питання, положення попередніх дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора з загальноприйнятими науково-теоретичними положеннями, абсолютно новий погляд на проблему тощо).

3. Автор повинен коротко сформулювати мету своєї статті та її основні завдання.

4. Виклад змісту статті має бути логічно послідовним, із зазначенням часу і місця події, персоніфікований (там, де потрібно). Кожне положення статті має бути обґрунтоване конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на джерела та літературу.

5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим фактичним матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у таблиці, які повинні мати заголовок та вказівку на джерела, на підставі яких зроблені таблиці, графіки, діаграми тощо.

6. Стаття мусить носити творчий, самостійний характер, повинна виключати будь-яку спробу плагіату. При використанні ідей, думок, положень інших авторів слід обов’язково посилатися на них.

7. Дискусійні моменти, підняті у статті, сприятимуть підвищенню її наукового рівня, власна думка автора свідчитиме про свіжий, неупереджений погляд на проблему.

8. Подана до друку наукова праця має закінчуватися висновками, до яких дійшов автор, досліджуючи обрану ним тему. Ці висновки мусять засвідчити ту новизну, той внесок, який вніс автор у розв’язання тієї чи іншої проблеми.

9. До статті ОБОВ'ЯЗКОВО додаються короткі персональні відомості ДВОМА МОВАМИ - мова статті й англійською (ПІБ, рік народження, науковий ступінь, звання, місце роботи, домашню або робочу адресу, контактний телефон, електронну адресу).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

1. Матеріали приймаються в електронному вигляді (редактор MS Word) на диску CD-R (RW), або DVD-R (RW) (вітається відправка на e-mail: alextrigub@ukr.net).

2. Параметри оформлення тексту: формат аркуша – А-4 (210х297мм.), верхнє, нижнє та праве поля – 20 мм, ліве поле – 30 мм, розмір символу (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, гарнітура «Times New Roman». У лівому верхньому кутку – індекс УДК, нижче по центру – назва статті великими літерами.
Після назви - ім'я та прізвище, місце роботи, робоча адреса (якщо автор не працює, то вказує домашню адресу), електронна адреса,  міжнародний ідентифікатор  ORCID.

УДК 94 (477) "1922/1929"
ДІЯЛЬНІСТЬ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ЦК КП(б)У
(1922-1929 рр.)

Олександр Тригуб
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
e-mail: alextrigub@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0610-1702

Нижче – текст статті.

3. ORCID. Для отримання міжнародного ідентифікатора зареєструйтеся на сайті ORCID (https://orcid.org/register). Надання ідентифікатора безкоштовне.
Інструкція для реєстрації (скачати).  Дякуємо за інструкцію сайту ПАН БІБЛІОТЕКАР.
Приклад заповненого ORCID головного редактора: https://orcid.org/0000-0003-0610-1702

4. Обсяг статті не повинен бути меншим за 0,5 др. арк. (20 тисяч з пробілами) та перевищувати 1 др. аркуш (40 тисяч знаків з пробілами).

5. Стаття має бути написана літературною українською, російською чи англійською мовами, мати КОРОТКУ (500-700 знаків) та РОЗШИРЕНУ (2000-3000 знаків) АНОТАЦІЮ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА МОВОЮ СТАТТІ.

6. Оформлення посилань (такий формат обов'язковий для коректного опрацювання наукометричними базами для визначення індексу цитування): посилання у квадратних дужках, тобто – [1]... [2, с.55] і т.д. (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві посилання, в окремих випадках дозволяється підсторінкове посилання); 

В кінці тексту:
Джерела та література: іде нумерований список ЗА АЛФАВІТОМ. Джерела та література повинна бути оформлена з усіма бібліографічними відомостями ЗГІДНО ДСТУ 2015: автор, назва, місце видання, рік видання, кількість сторінок видання (за останніми вимогами МОН України).
    Один номер відповідає одній позиції у списку.
УВАГА: Місце видання не скорочується.

Наприклад:
1. Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. №2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf
2. Білокінь С. Розгром Київського Єпархіального Управління 1923 року // Київська Старовина. 1999. №1.  С.101-121.
3. Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1996. 531 с.
4. Держархів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). Ф.П-1. Оп.1. Спр.1602. 98 арк.
5. Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

Правила оформлення літератури та архівних джерел (ДСТУ 8302:2015)

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ також використання наступних стилів:

1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA (American Psychological Association) style.
3. Harvard style.


7. Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. якомога вищої якості, але не менше 300dpi.

8. Після списку літератури подається КОРОТКА та РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЇ МОВОЮ СТАТТІ: прізвище та ім'я, назва статті, анотація, ключові слова (не більше п'яти).


Просимо авторів звернути на це увагу і слідувати прийнятим правилам оформлення матеріалів.

ОПЛАТА

  Автори статей сплачують Редакційний внесок, який складає – 450 грн. У разі якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок (20000 знаків) (без урахування анотацій) доплата складає 30 гривень за кожну сторінку (2000 знаків).
 
Якщо авторові не потрібен друкований варіант, а влаштовує електронний, що розташований у розділі Архів, то редакційний внесок складає 380 грн (за умови обсягу до 20 тисяч знаків), а додаткова сторінка - 25 грн.
   Доктори наук сплачують редакторський внесок у розмірі 150 грн. (до 12 сторінок без анотацій) за умови отримання лише електронного варіанту журналу. За необхідності друкованого примірника сплачується 160 грн за примірник та пересилку Укрпоштою.

    Кожен з авторів отримує поштою один екземпляр видання. У випадку, якщо потрібна більша кількість екземплярів, необхідно заздалегідь попередити редакцію та сплатити вартість додаткових екземплярів.

  Автори статей, на підтвердження сплати Редакційного внеску, повинні повідомити дані про сплату (сума, час, дата, відправник) на адресу електронної пошти alextrigub@ukr.net, або відправити відскановану чи сфотографовану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Реквізити для оплати та контактний телефон вказані у розділі Контакти.


Новини/News

Архів/Archive
Контакти/
Contacts

Разделитель
Зверь
Разделитель

  


EBSCO


Пика-вниз
Зигзаг
Головна   Новини   Авторам   Архів   Контакти
Зигзаг
© 2018 р. ЕМІНАК
Останнє оновлення 10.07.2018 р.